TEMA: Volitve predsednika RS

Predsednik republike po ustavi predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.

Voli se na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah, na podlagi splošne in enake volilne pravice za obdobje petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma. To pomeni, da predsednika lahko volijo vsi, ki imajo sicer volilno pravico pri volitvah državnega zbora. Za razliko od nekaterih drugih držav Slovenija nima omejene pasivne volilne pravice in tako nimamo predpisane višje starosti kot za aktivno volilno pravico. Za predsednika Republike Slovenije je lahko izvoljen le tisti kandidat, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. Volitve razpiše predsednik državnega zbora in morajo biti opravljene najpozneje 15 dni pred potekom mandatne dobe prejšnjega predsednika. Če se zaradi predvidenih zakonskih razlogov mandatna doba predsednika podaljša, morajo biti volitve opravljene najpozneje petnajst dni pred iztekom t. i. podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika.

Razpis volitev je mogoč najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Če predsedniku preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, morajo biti volitve razpisane najpozneje 15 dni po prenehanju mandata prejšnjega predsednika republike. Volitve predsednika republike vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o volitvah v državni zbor.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo:

  • poslanci državnega zbora,
  • politične stranke in
  • volivci.

Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset poslancev državnega zbora.

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč volivcev.

Volivci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč volivcev. Obrazec podpore mora volivec podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice oziroma na upravni enoti. Obrazec podpore volivec odda oz. pošlje kandidatu, ki ga podpira.

Funkcija predsednika Slovenije je bila ustanovljena 23. decembra 1991, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela Ustavo Republike Slovenije. Prvi predsednik je bil Milan Kučan, trenutno pa mesto predsednika zaseda nekdanji premier Borut Pahor.

Seznam predsednikov Republike Slovenije:

  • Milan Kučan
  • Janez Drnovšek
  • Danilo Türk
  • Borut Pahor

Povzeto po Državna volilna komisija.

DELITE