1. člen

 • Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje, upravlja družbeno omrežje in z njim ni nikakor povezana.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v uredništvu in povezanih družbah ter oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
 • Nagradna igra poteka od in do datuma, ki sta zapisana v objavi na Facebook strani ali v objavi nagradne igre.
 • Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri.
 • Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.
 • Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator naših nagradnih iger na naših družbenih omrežjih je zmeraj tudi podeljevalec nagrade, če to ni navedeno drugače.

2. člen

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani uporabniki družbenih omrežij, ki se pridružijo strani ali profilu Javnost, nagradno objavo všečkajo in v komentar zapišejo pravilen odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre ter jih v celoti sprejemajo.

Rezultati nagradne igre oziroma nagrajenci bodo objavljeni v nekaj dneh po končani nagradni igri, in sicer po enakem postopku kot nagradna igra.

V nagradni igri lahko posamezni uporabniki Facebooka sodelujejo, kolikorkrat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se na naši strani objavita njegovo ime in priimek ali uporabniško ime profila na družbenem omrežju.

Nagrajenec se odpoveduje vsakršnim zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

3. člen

Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

4. člen

Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici na svoji strani na družbenem omrežju in ga pozval, da v nabiralnik izvajalca sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati navedene osebne podatke.

 Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v sporočilu, opredeljenem v prejšnjem stavku tega člena.

Če se nagrajenec ne odzove oziroma v sedmih dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. Če so navedeni podatki nepopolni, nepravilni ali neresnični ter če gre za utemeljeni dvom o lažnem ali podvojenem profilu udeleženca na družbenem omrežju, si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeležencu nagrade, ker je napačno posredoval svoje podatke, ni mogoče dostaviti;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo, če sodelujoči v nagradni igri posredujejo napačne ali lažne podatke.

5. člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec na Facebook strani Javnost obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.


Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta in
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

6. člen

Če je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati.

7. člen

Žreb nagrajencev izvajalec opravi računalniško. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

8. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na elektronski naslov uredništva. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih petih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Druge dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti družbenemu omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na strani na Facebooku in posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

9. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, če udeleženci nagradne igre ne spoštujejo pogoje uporabe Facebook skupnosti. Prav tako ne prevzema odgovornosti za nikakršne posledice, nastale kot rezultat objave izidov na lestvici na Facebook strani Javnost.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave bodisi v tiskani bodisi v elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Javnost.


10. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Če pride do hujše kršitve tega pravilnika, lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

Ljubljana, 23. 3. 2021


Arhiv nagradnih iger

Pomakni se na vrh